خرید شارژ ایرانسل
نوشته شده توسط : عباس نامدار


براي استفاده از پايه هاي پورت اس ام اس تبریک به عنوان ورودي و خروجي هر پايه از بيرون به يك مقاومت بالاكش 10k وصل شود. 
8051 داراي دو پايه است كه خصوصاً براي ارسال و دريافت سريال داده اس ام اس دلتنگی بكار مي رود اين دو پايه TXD و RXD ناميده شود و بخشي از پورت 3 (P3.1, P3.0) مي باشند . پايه 11 از 8051 (P3.1 ) به TXD و پايه 10 (P3.0 ) به RXD‌ اختصاص يافته است . اين پايه ها سازگار با TTL هستند . بنابر اين نياز به يك راه انداز خط دارند تا با Rs232 سازگار شوند چنين وسيله اي تراشه MAX232 مي باشد كه در زير مورد بحث قرار مي گيرد . 
توضيح راجع به سخت افزار سيستم: اس ام اس دلتنگی
اين واقعا بستگي به خط مشي توليد خاصيت دارد. اگر يك خط مشي كند استفاده شده است، ما نياز داريم كه خواص فيزيكي طبيعي را بر مبناي مشكل فيزيكي جمع‌اوري كنيم (همچون فهرست‌هي راهنما و بخش اس ام اس دلتنگی هاي توصيف شده) از جدول اساسي. 
REN : بيت REN ( فعال ساز در يافت ) بيت D4 از ثبات SCON است اين بيت SCON.4 هم خوانده مي شود چون SCON يك ثبات آدرس پذير بيتي است وقتي بيت REN بالا باشد اجازه مي دهد تا 8051 داده را از پايه RXD در 8051دريافت كند . در نتيجه اگر بخواهيم داده را ارسال يا دريافت اس ام اس دلتنگی كنيم بايد REN، 1 باشد با REN=0 گيرنده غير فعال مي شود REN =1 يا =0 REN به ترتيب با دستورات SETB SC. N 4 و CLRSCON- 4حاصل مي شوند.
كه اين اس ام اس تبریک روش مستلزم آن بود كه كارتهاي باركد را نيز خود تعريف كنيم. 
4K 128 32 2 6 5 اس ام اس تبریک V
بنابراين، به هنگام نياز، ما مي‌توانيم هميشه طرح‌هاي غير متصل را در مدلمان قرار دهيم. اس ام اس تبریک 
پايه هاي پورت I اس ام اس دلتنگی / O 
2 ـ دو وقفه براي تايمرها كنار گذاشته شده است يكي براي تايمر 0 و ديگري براي تايمر 1 مكان حافظه 001 BH , 000 B H اس ام اس تبریک 
اصول تبادل اس ام اس دلتنگی سريال: 
در سال 1981شركت اينتل ميكروكنترلري به نام 8051 را معرفي كرد اين ميكروكنترلر داراي 128 بايت RAM ، K 4 بايت ROM، دو تايمر ، يك پورت سريال و چهار پورت موازي ( هر يك 8 بيت ) بودكه همه آنها در يك تراشه تعبيه شده بودند زماني به آن (سيستم در يك تراشه ) را مي گفتند . 8051 يك پروسسور 8 بيت است . يعني CPU هر بار مي تواند فقط روي 8 بيت داده كار كند. داده هاي بزرگتر از اس ام اس تبریک 8 بيت بايد به قطعات 8 بيت بشكنند و سپس بوسيله CPU پردازش شوند 8051 كلاً داراي چهار پورت I / O با عرض 8 بيت است گر چه 8051 مي تواند حداكثر 64K حافظه ROM در تراشه داشته باشد بسياري از سازندگان فقط K 4 بايت را در تراشه گذاشته اند . 
2ـ قيمت تويد يك طرح ممكن ضرورتاً براي همه روشهاي اتصال در سيستمهاي واقعي اس ام اس تبریک يكسان نباشد. 
خلاصه آزمايشات اس ام اس دلتنگی 
دوباره خاصيت تواي را براي اس ام اس تبریک مثال در نظر بگيريد. 
وقتي ريزپردازنده اي با دنياي خارج تبادل اطلاعات مي كند ، بسته هاي داده را در ابعاد اس ام اس تبریک بايت فراهم مي نمايد در بعضي موارد همچون چاپگرها ، اطلاعات به راحتي از گذرگاه داده 8 بيت اخذ شده و به گذرگاه داده 8 بيت چاپگر تحويل مي شود. اين روش اگر كابل زياد طولاني نباشد عملي است زيرا كابل هاي طولاني سيگنالها را تضعيف و حتي تغيير شكل مي دهند. بعلاوه مسير 8 بيت گران هم هست. بنابراين تبادل داده بين دو سيستم با فاصله اي تا صدها فوت يا ميليون ها كيلومتر از انتقال سريال استفاده مي شود. 

ما اعتقاد داريم كه كار ما برايكاربردهاي زيادي شامل متا بهينه‌سازي، متوسط ـ پرسش ، دوباره اس ام اس دلتنگیبهينه سازي، نمايش ابزار تجزيه و تحليل ظرفيت كار و طرح و سازگار كردن يك بهينه‌ساز مهم است. در آينده ما محاسبه براي خواص فيزيكي در CTE مان را طرح مي‌كنيم. 
يك شمارشگر اتصال مجدداً قابل استفاده است تا زماني كه تعداد اتصالات شمارشي شده به ارائه اطلاعات فقط در طرح هاي توليدي شده بستگي ندارند (همچون قيمت هاي اس ام اس تبریک اجراي تخمين زده شده) توجه كنيد. 
در شكل 2 زمان شمارش اتصال فقط سك بخش كوچكي (كمتر از 20%) از اس ام اس دلتنگی دسته ديگر است. توليد طرح، به بيان ديگر، زمان بهينه سازي اتصال را تحت تأثير قرار مي‌دهد. 
ـ هدف اس ام اس تبریک كلي ساخت:
بهينه‌ساز معنايي (Semantic اس ام اس تبریک optimization) 
راه حل (Solution) اس ام اس تبریک
5 ـ TI اس ام اس تبریک با دستور CLRTI پاك مي شود. 
D0 D7 اس ام اس تبریک
در حالي كه تخمين تعداد اتصالا براي اس ام اس دلتنگی هر پرسش داده شده كاملا دشوار است ، يك شمارشگر اتصال از يك بهينه‌ساز قطعا خواهد دانست كه چه تعداد اتصال كه آن نورا در نظر مي‌گيرد از طريق همه‌اتصالات ممكن تكرار مي‌شود. 
تصميم براي اين كه كدام خط مشي اتخاذ شود وابسته به سيستم است و نوعا به صورت ابتكاري به وسيله در نظر گرفتن قيمت تقويت كردن يك خاصيت و اس ام اس تبریک فايدة بالقوه‌اي كه آن مي‌تواند همراه آورد ساخته مي‌شود. 
4ـ TR1 در 1 اس ام اس تبریک قرارداده ميشود تا تايمر 1 شروع شود. 
P3.6 اس ام اس تبریک 16
در اس ام اس تبریک مد حساس به سطح، معمولاً پايه هاي INT 1 , INT0 در سطح بالا هستند. و اگر يك سيگنال سطح پايين به آنها اعمال شود وقفه را فعال مي كند. 
خاصيت تواي را اس ام اس دلتنگی به عنوان يك مثال در نظر بگيريد. تحت يك خط مشي كند، توالي‌هاي جالب توليد شده شامل آنهايي هستند كه از يك بررسي راهنما يا يك اتصال نوع – فراگير نتيجه مي‌شوند. 
Feature اس ام اس تبریک Quantity
RAM اس ام اس دلتنگی 
ـ GND پايه 20 اس ام اس تبریک زمين است . 
ـ RST پايه 9 ، پايه RESET است . اين يك ورودي فعال بالاست. بعد از اس ام اس تبریک اعمال يك پالس بالا به اين پايه ميكروكنترلر ريست شده و همه فعاليت ها را رها مي كند.
و نيازي به مقاومت بالاكش اس ام اس دلتنگی ندارد زيرا داراي مقاومت بالاكش دروني است. 
ـ GND پايه 20 زمين است . اس ام اس تبریک
شكل 2 يك تجزيه از زمان اس ام اس تبریک اقتباس را براي مقدار كار پرسش واقعي مي‌دهد. بيشتر از 90% از زمان به طور مستقيم يا غير مستقيم روي توليد و ذخيره طرح‌هاي اتصالاز انواع مختلف صرف مي‌شود. 
استقراء خاصيت به دليل روشهاي اتصالي كه جزيي خواص را تكثير مي‌كنند وابسته است. اس ام اس تبریک 
SM1 , S به ترتيب بيت هاي D6 , D7 ثبات SCON هستند اين دو بيت قاب بندي داده را با تعيين بيت در هر اس ام اس تبریک كاراكتر و بيت هاي شروع و ختم مشخص مي كند . 
3 ـ منابع اس ام اس دلتنگی گسترده و قابل اعتماد و براي ميكرو كنترلرها 

مقدمه اي بر اين فصل اس ام اس دلتنگی
8051 عضو اصلي خانواده اس ام اس دلتنگی 8051 است Intel آنرا MCS – 51 مي نامد. 
طراح سيستمي كه از ميكروپروسسور همه منظوره اي چون پنتيوم، 68040 استفاده مي كند . بايد در خارج از آن ROM ، RAM ، پورت هاي I /O و تمايمرها را اضافه نمايد. طراح مي تواند روي مقدار ROM ، RAM پورت هاي I/O بر حسب نوع كاربرد تصميم گيري و اعمال نظر نمايد . اين توانمندي در ميكروكنترلرها امكان پذير نيست . يك ميكروكنترلر داراي يك CPU به همراه مقدار ثابتي از ROM ، RAM ، پورت هاي I/ O اس ام اس دلتنگی و تايمر در درون خود مي باشد. 
كه در بخشهاي آينده به توضيح اين مسأله مي پردازيم. اس ام اس دلتنگی 
3ـ روش ما اس ام اس دلتنگی

TF1 TCON.7 پرچم سرريز تايمر 1 . هنگام سرريز تايمر / شمارنده 1 به طور سخت افزاري 1 مي شود . با هدايت پردازنده اس ام اس دلتنگی به روال سرويس وقفه اين بيت پاك مي شود .
استفاده از شاخص اس ام اس دلتنگی خوشه بندي شده “Using clustered Index”
باقيمانده مقاله، به صورت زير ساختار بندي مي‌شود. بخش 2 الگوريتم برنامه‌‌سازي پويا را مورد تجديد نظر قرار مي‌دهد و محدوديتهاي تلاشها قبلي را براي تخمين پيچيدگي بهينه سازي اس ام اس دلتنگی توصيف مي‌كند. 
كه اين قسمت در برنامه با مقايسه اس ام اس دلتنگی گر 255 H مشخص گرديده است. 
2 ـ در دسترس داشتن نرم افزارهاي كمكي مانند كامپايلرها، اسمبلرها و عيب ياب ها اس ام اس دلتنگی 
DB – 9 از استاندارد I / O سريال كه فقط 9 اس ام اس دلتنگی پايه دارد توسط IBM معرفي شد به منظور ايجاد انتقال سريع و قابل اطمينان داده بين دستگاها در انتقال بايد هماهنگي وجود داشته باشد . 
اصول اس ام اس دلتنگی تبادل سريال: 
برايمثال يك MGJN را ين S,R با استفاده از اس ام اس دلتنگی يك سند اتصال R.a=S.a در نظر بگيريد. 
فرض كنيد كه ما دو طرح توليد شده براي جدول R داريم، يكي روي R-a توالي اس ام اس دلتنگی و انتظام يافته (آن را P1) بناميد) و ديگري توالي و انتظام نيافته است (آن را P2 بناميد) وهمچنين فرض كنيد كه P1 گرانتر از P2 است. به طور نرمال C P1 بايد به وسيله P2 اصلاح شود. 
همانطور كه ملاحظه شد پس از Reset 8051 ، وقفه هاي INT 1 , INT0 حساس به سطح خواهد شد براي تبديل آنها به نوع حساس به لبه بايد بيتهاي ثبات TCON را برنامه نويسي كنيم . ثبات TCoN همراه با ديگر چيزها، بيت هاي پرچم IT1 , IT0 كه تعيين كننده وقفه حساس به سطح يا لبه هستند را نگه اس ام اس دلتنگی مي دارد. 
P3.0 اس ام اس تبریک RXD 10
جدول موقت براي DISTINCT ايجاد مي شود “Worktable created for DISTINCT” اس ام اس دلتنگی
طرح‌ها اس ام اس تبریک با مجموعه‌هاي جداول بزرگتر روي طرح‌ها با مجموعه‌هاي جدول كوچكتر بنا شده‌اند. 
كه با قرار گرفتن كارت در بين اس ام اس دلتنگی فرستنده ـ گيرنده نوري خطوط سياه و سفيد trace مي شوند و كد اين كارت استخراج مي شود و از طريق پورت سريال به PC منتقل مي شود. 
مي دانيم فضاي RAM همه منظوره از 30H تا 7FH است كه اس ام اس تبریک ما در اين برنامه از 30H تا 41H را استفاده كرده ايم . 
دو تا از مهم‌ترين وظايف يك بهينه ساز پيدا كردن رشته‌ اتصال بهينه به همان خوبي روش اتصال بهينه براي اس ام اس دلتنگی هر اتصال دو تايي مي‌باشد. 
ديگر پورت اس ام اس دلتنگی 3
نرم افزار اس ام اس تبریک دوم كه به كمك C‌نوشته شده است به منظور مچ كردن بين PC و ميكرو است .
AT89C1 از شركت اس ام اس تبریک Atmel :
اسيلاتور كريستال كوارتز متصل به XTAL 2 , XT AL1 به دو خازن PF 30 وصل مي باشد يك طرف هر يك از خازنها به زمين وصل است. اس ام اس دلتنگی
AT89C51 اس ام اس تبریک - 16 PC 16 M Hz 40
در حالت عادي كه اس ام اس تبریک حائلي بين فرستنده و گيرنده وجود ندارد. 
RI : ( در يافت وقفه) اس ام اس دلتنگی بيت D0 از ثبات SCON است اين بيت هم پرچم مهم ديگري از ثبات SCON است وقتي كه 8051 داده سريال را از طريق RXD دريافت مي كند بيت هاي شروع و ختم را حذف و بايت باقميانده را در ثابت SBUF قرار مي دهد سپس بيت پرچم RI را به علامت دريافت داده بالا مي برد و بايد قبل از محو شدن برداشته شود. 
تجزيه تحليل در [9] نشان مي‌دهد كه تعداد طرح‌هاي اتصال انبوه توليد شده هنگامي كه خواص فيزيكي در نظر گرفته مي‌شود در مرتبه براي يك پرسش مشكل – اس ام اس دلتنگی برجسته است، كه n تعداد جدولها و K مرز بالاتر خواص فيزيكي مرتبط با هر اتصال است. 

ROM اس ام اس تبریک
ما بين دو نوع خط مشي توليد خواص تمايز قائل مي‌شويم. يك خاصيت جالب مي‌تواند در يك شيوه كند توليد شود كه فقط به صورت طبيعي توليد شده است، يا يك شيوه دقيق، كه اس ام اس دلتنگی در آن بهينه‌ساز سعي مي‌كند كه براي توليد يك خاصيت نيرو وارد كند اگر آن خاصيت به صورت طبيي حضور ندارد. 
دورههاي تناوب در پرسش‌هاي واقعي به واسطة ابزار توليد پرسش خودكار متداول است به همان خوبي كه اسناد محاسبه شده از طريق توقف انتقال در سيستم هاي تجاري دلالت اس ام اس تبریک دارد. 
كار). ما مطالعه تجربي جامع را روي يك گسترة وسيع از پرسش‌ها اس ام اس تبریک در يك سيستم واقعي هدايت مي كنيم. 

بحث اس ام اس دلتنگی 
AT89C51 - 20 اس ام اس دلتنگی PC 20 M Hz 40
AT89C51 - 16 PC 16 M اس ام اس دلتنگی Hz 40
پايه ها سرعت اس ام اس دلتنگی شماره قطعه 
ما بايد تأكيد كنيم كه آن تعداد طرح‌هاي توليد شده است كه بيشتر از آنهايي است كه در ساختار نگهداري شده‌اند كه ما مي‌خواهيم تخمين بزنيم. ما تنها روي تعداد طرح‌هاي اتصال تمركز مي‌كنيم به اس ام اس دلتنگی دو دليل. 
به طور نرمال، فقط 02 مي‌تواند به وسيله اتصال نوع ـ فراگير تكثير اس ام اس دلتنگی شود. به هر حال، اگر يك خاصيت توالي مورد علاقه استقراء 0.1 حاضر است، (به دليل تواي9 ، 01 به همان خوي تكثير خواهد شد. 
P3.4 TO اس ام اس تبریک 14
براي اهداف نمايشي، ما بحثمان را روي يك شمارش گر اتصال برنامة پوياي معمولي متمركز مي‌كنيم به اين دليل كه آن به طور وسيع هم در سيستم‌هاي پايه اطلاعاتي و هم در سيستم‌هاي تجاري مورد استفاده قرار گرفته است. اس ام اس دلتنگی




:: برچسب‌ها: خرید شارژ ایرانسل، خریدشارژایرانسل, ایرانسل خرید شارژ، خريد شارژ همراه اول, خرید شارژ ایرانسل بانک ملی, شارژ ایرانسل, خرید شارژ رایتل، خرید شارژ تالیا، شارژایرانسل، شارژ اينترنتي, خرید شارژ همراه اول بانک ملی, خريد شارژ, sms، اس ام اس، اس ام اس عاشقانه، جوک، پیامک، اس ام اس جدید،اس ام اس تولد،اس ام اس تبریک،اس ام اس زیبا،اس ام اس دلتنگی،پیامک عاشقانه،پیامک تولد،پیامک جدید،پیامک تبریک،پیامک زیبا،پیامک دلتنگی،جوک جدید، ,
:: بازدید از این مطلب : 402
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 مرداد 1392 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست